Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Заява провизначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - "Генеральний план села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області"

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування - «Генеральний план села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області»

 

1) Замовник   Циблівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території села та розробляється і затверджується в інтересах мешканців села Хоцьки з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Розроблення генерального плану села Хоцьки визначено:

- території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо змін меж населеного пункту;

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

- перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

- пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі,

- напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

  Основні показники генерального плану села Хоцьки відповідно до завдання розраховані на двадцятирічний період.

Підставами для розроблення є:

- договір на додаткові роботи згідно з листом Замовника № 75 від 24.02.2020р. до генерального плану с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області;

- дані топографічного знімання території у масштабі 1:2000 у державній геодезичній системі координат УСК-2000, виконані ПП «ГЕОСКАНЕС ПЛЮС» у 2016 році;

- дані Державного земельного кадастру щодо наявності земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності; дані Циблівської сільської ради про розвиток господарства населеного пункту, наявність житлового фонду;

- пропозиції органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади на місцях та окремих служб щодо соціально-економічного та територіального розвитку села; інші документи та матеріали, надані сільською радою;

- натурні обстеження.

При розробці генерального плану враховані зв’язки з іншими документами державного планування:

- формування території житлової і громадської забудови та об'єктів інфраструктури з визначенням містобудівних потреб в селі Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області;

Перелік цільових програм Київської області, які враховані при розробці генерального плану:

 • Програма «Збереження та раціональне відтворення родючості ґрунтів еродованих орних земель у Київській області на 2017-2021 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №281-14-VIІ);
 • Комплексна програма «Розвиток сільського господарства та сільських територій Київської області» на 2018-2019 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 403-21-VIІ);
 • Програма будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури Київської області на 2016-2019 роки (Рішення Київської обласної ради від 07.06.2016 №129-05-VІI (в редакції від 10.10.2018 №503-23-VІІ) Київська обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» (Рішення Київської обласної ради від 28.07.2005 №269-25-ІV);
 • Київська обласна цільова програма «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №286-14-VIІ);
 • Програма «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ);
 • Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VIІ);
 • Київська обласна програма «Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань на 2017-2019 роки»  (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №308-14-VIІ);
 • Київська обласна комплексна програма «Здоров’я Київщини» на 2018-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 27.04.2018 № 400-21-VIІ);
 • Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (Розпорядження Київської обласної державна адміністрація від 20 лютого  № 85);
 • Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (зі змінами від 10.10.2018 № 512-23-VII);
 • Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області "Київщина заповідна" на 2017-2020 роки (зі змінами від 30.05.2019 № 579-28-VII);
 • Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2019-2022 роки;
 • Комплексна програма «Розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2018-2019 роки» (Розпорядження від 16 березня 2018 року № 148 ).

Проект генерального плану виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та ДСН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та інших нормативних документів.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» проектом документу державного планування не передбачено проведення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

4) Реалізація проектних рішень генерального плану населеного пункту може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття.

Розробка генерального плану села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуви, селі, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів. Проектом внесення змін до генерального плану передбачається будівництво очисних споруд, що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів.

Містобудівною документацією передбачено заходи щодо запобігання шкідливої дії шуму на житлову забудову. Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисними смугами відповідно до санітарної класифікації. 

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

 • збереження навколишнього природного середовища;
 • раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного та виробничої техніки;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території населеного пункту об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Територія села Хоцьки межує з обєктом природно-заповідного фонду парком-памяткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Національний природний парк «Білоозерський»».

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення – відсутні.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Розроблення генерального плану села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області» передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

У разі незатвердження документу державного планування,  а саме містобудівної документації «Розроблення генерального плану села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту та області, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток села є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 1. вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;
 2. оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
 3. запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу;
 4. збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
 5. аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов території за результатами інженерно-геологічних вишукувань, тощо.
 1. консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 2. отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 3. проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

 

 

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

      Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.

8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Розробка заходів та екологічних індикаторів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Розробка генерального плану села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району Київської області» подаються до Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області за адресою: 08454, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41

Відповідальна особа Сільський голова: Палагута Олександр Михайлович зауважень і пропозицій - становить 15 днів з дня оприлюднення.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь