Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору на посади в орган місцевого самоврядування та затвердження:Положення про порядок проведення конкурсу; Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИБЛІВСЬКА     СІЛЬСЬКА    РАДА

Переяслав –Хмельницького району

Київської  області

 

Друга  позачергова  сесія   сьомого   скликання

 

РІШЕННЯ   №  60

від   14 серпня  2019 року                                                                 село Циблі

 

 

Про утворення конкурсної комісії для проведення

конкурсного відбору на посади в орган місцевого самоврядування

та затвердження:Положення про порядок проведення конкурсу;

Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Циблівської сільської ради.

 

         Відповідно до п. 20 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу в органи місцевого самоврядування висококваліфікованих спеціалістів:   

 

  1. Визначити склад конкурсної комісії  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради  та затвердити її  склад (Додаток1) .
  2.  Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради  (Додаток 2).
  3. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської  сільської  ради (Додаток3 ).

 

  1.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради      Єфіменко А.Ф.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                    О. М. Палагута

                                                                                                          Додаток № 1

 

                                                                                                                                                        Затверджено рішенням 

                                                                                                                                                        ІІ позачергової  сесії  VII скликння

                                                                                                                                                        Циблівської сільської ради

                                                                                                                                                        від  14.08.2019

                                                                                                                     

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Циблівської сільської ради

 

1. Палагута Олександр Михайлович  - голова конкурсної комісії, сільський голова;                                                                                          

2.  Єфіменко Антоніна Федорівна -  секретар конкурсної комісії,  секретар сільської ради;

Члени конкурсної комісії:

3. Михайловська Світлана Олександрівна -  головний бухгалтер Циблівської сільської ради;

4. Дмитренко Валентина Олексіївна – в.о.старости с.Хоцьки;

5. Горб Наталія Василівна – в.о.старости с Світанок;

6.Кушнір Валентина Василівна – в.о.старости с.Пологи-Яненки;

7.Сердюк Людмила Василівна – в.о.старости с.Лецьки;

8.Скачкова Лідія Василівна – депутат  виборчого округу  № 26 по Циблівській сільській раді.

 

 

 

Секретар сільської  ради                                      А.Ф.Єфіменко

 

Додаток 2

                                                                                                                                                        Затверджено  рішенням                                     

                                                                                                                                                        ІІ позачергової  сесії  VII скликання

                                                                                                                                                        Циблівської сільської ради

                                                                                                                                                        від  14.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Положення про порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради (далі конкурс), крім випадків, коли законами України та іншими нормативно-правовими актами встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати Конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування рішенням Циблівської сільської ради, затверджується конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

 1.4. До складу конкурсної комісії входять голова, секретар і члени конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії є  голова сільської ради.  Секретарем конкурсної комісії є керуючий справами секретаріату . До складу конкурсної комісії входять в.о.страрости  Циблівської сільської ради та депутати.  На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує один із членів комісії за розпорядженням  голови комісії.

 1.5. На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

1.6.Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.7. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи,  які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі - близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

1.8. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору в межах Циблівської сільської ради.

 

2. Умови проведення конкурсу

 2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським  головою за наявності вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які :

- визнані в установленому порядку недієздатними;

 - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

 2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади посадової особи сільської ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

 1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі дані:

1) місцезнаходження Циблівської сільської ради;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, тощо

3) основні вимоги до кандидатів, визначені в посадових інструкціях згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (не менше 15 та не більше 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

   В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб на посаду в межах сільської ради згідно з пунктом 1.8. цього Порядку конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

4.1. Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії  сільської ради, такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1 до Положення);

 2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання корупції" та електронну декларацію;

6) копію паспорта;

 7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону ( Додаток 2 до Положення).

4.2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.3. Особа, яка працює у  сільській раді і бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву про участь в конкурсі, а документи зазначені в пункті 4.1. цього Положення, до заяви не додаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має право додати до заяви про участь в конкурсі, крім зазначених документів в пункті 4.1.  цього Положення, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

 4.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо кандидат на займану посаду не має відповідного стажу роботи, комісія, як виняток, має право допустити такого кандидата до складання іспиту.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря конкурсної комісії. Документи переможця конкурсу, зазначені в пункті 4.1. цього Положення, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Циблівської сільської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

 5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату Циблівської сільської ради.

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради та переліки питань на перевірку знання законодавства, в том числі і з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування)  Циблівської сільської ради, затверджуються сільським головою відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробленого та затвердженого Національним агентством України з питань державної служби.

 5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Циблівської сільської ради і протягом року можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу за рішенням сільського голови. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до чинного законодавства України.  

5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Законів України “Про запобігання корупції”, «Про очищення влади» .

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 

Секретар сільської ради                                                  А.Ф. Єфіменко

 

 

                                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                                                       до Положення про порядок  проведення конкурсу

                                                                                                                                       на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого

                                                                                                                                       самоврядування Циблівської сільської  ради

 

                                                                        Голові конкурсної комісії

                                                                       Циблівської сільської  ради

                                                                        ____________________________

                                                                        ____________________________

                                                                                                           (П.І.Б. кандидата в родовому       відмінку)

                                                                                                                     який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

                                                                        тел._______________________ 

 

ЗАЯВА

 

         Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ____________________ Циблівської  сільської ради . 

 

         Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби.  

До заяви додаю наступні документи:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

 

«_____»___________20___року                підпис                                  /ПІБ/         

 

                          

 

Секретар сільської ради                       А. Ф. Єфіменко

 

 

 

                                                                                                Додаток 2

                                                                                                                                              до Положення про порядок  проведення конкурсу

                                                                                                                                              на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого

                                                                                                                                             самоврядування Циблівської сільської  ради    

 

                                                                        Голові конкурсної комісії

                                                                       Циблівської сільської ради                                                                       ____________________________

                                                                        ____________________________

                                                                                                            (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

                                                                                                             який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

                                                                        тел._______________________

 

 

 

 

ЗАЯВА
про проведення перевірки, передбаченої
Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

____ ___________ 20__ р.                                                                                                                                                                                                 (підпис)

 

 

 

Секретар сільської  ради                                    А. Ф.Єфіменко

                                                                                                      Додаток 3

                                                                                                                                                        Затверджено  рішенням                                      

                                                                                                                                                        ІІ позачергової  сесії  VII скликання

                                                                                                                                                        Циблівської сільської ради

                                                                                                                                                        від  14.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату  Циблівської сільської  ради  (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2.Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Циблівської сільської  ради  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови  (Додаток №1) від 12 січня 2018 року № 7  ( далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами(тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради .

 1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» наведені в додатку 1 до цього Порядку. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  затверджується сільським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність,мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні документів для участі в конкурсі.

 1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  - всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Циблівської сільської  ради, яке відповідає умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Циблівської  сільської  ради . Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище,                                     

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь