Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Про затвердження Положення  про  постійні комісії Циблівської сільської ради сьомого скликання.

 

 

 

 

 

ЦИБЛІВСЬКА     СІЛЬСЬКА    РАДА

Переяслав –Хмельницького району

Київської  області

 

Друга  позачергова сесія   сьомого   скликання

 

РІШЕННЯ   № 19

 

від   14 серпня   2019 року                                                                  село Циблі

 

 

 

 

Про затвердження Положення  про  постійні комісії

Циблівської сільської ради сьомого скликання.

 

 

 

                                                          

З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання  Циблівської сільської ради, здійснення контролю за виконанням рішень Циблівської сільської ради та її виконавчого комітету, керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада  в и р і ш и л а :

 

  1. Затвердити Положення про постійні комісії  Циблівської сільської ради.(Додаток 1 до цього рішення).

 

 

 

 

 

 

              Сільський   голова                                                 О.М.Палагута

 

 

 

                                                                                                   Додаток

                                                                                                                                           до рішення № -19-УІІ від 14.08.2019 ро

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії

Циблівської сільської ради.

 

Це Положення визначає порядок формування, повноваження, функціональну спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій  Циблівської сільської ради.

 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Глава 1.Статус і порядок формування постійних комісій Циблівської сільської ради.

 

1.Постійні комісії є органами Циблівської сільської ради (далі – сільська рада), що обираються з числа депутатів сільської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету, власних рекомендацій.

2.Постійні комісії сільської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

3.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються сільською радою. У своїй діяльності постійні комісії керуються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад",іншими законодавчими  актами України,  Регламентом Циблівської сільської ради та цим Положенням.

4.Постійні комісії будують свою роботу на принципах: верховенства права, законності,відкритості, гласності, рівноправності, функціональності, плановості, обґрунтованості,колегіальності, вільного обговорення при вирішенні питань.

5.Постійні комісії обираються сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Інші питання структури постійної комісії вирішуються нею самостійно.

6.Голови постійних комісій обираються сільською радою. Заступник і секретар постійної комісії обираються на першому засіданні цих комісій.

7.Голова, заступник голови, секретар постійної комісії не можуть бути членами однієї депутатської групи, фракції сільської ради. Виключення з цього можуть встановлюватися рішенням сільської ради.

8.Кожен депутат сільської ради обов’язково має бути членом якоїсь постійної комісії,крім випадків, установлених законом.

9.Постійні комісії формуються відповідно до заяв депутатів сільської ради, поданими на ім'я сільського голови або сесії сільської ради.

10.Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії. Сільський голова, його заступники, секретар сільської ради не входять до складу постійних комісій.

11.Загальний склад постійної комісії не може бути меншим трьох депутатів сільської ради і більшим однієї третини депутатів від загального складу сільської ради. Якщо склад комісії налічує менше трьох депутатів сільської ради, така комісія вважається несформованою, її функції та повноваження перерозподіляються між іншими постійними комісіями сільської ради.

12.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ЦИБЛІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Глава 1 Загальні положення

1.Робота постійних комісій сільської ради здійснюється на підставі затверджених сільською радою орієнтовних планів, за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою.

2.Організація роботи постійної комісії сільської ради покладається на голову комісії.

3.Голова постійної комісії:

·скликає і веде засідання комісії;

·підписує проекти рішень, прийняті комісією;

·організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

·дає доручення членам комісії;

·представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами,

установами, організаціями, а також громадянами і їх об'єднаннями;

·У разі відсутності голови постійної комісії, його функції здійснює заступник

голови постійної комісії.

Глава 2 Засідання постійної комісії

1.Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього Положення.

2.Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням сільського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

3.Організаційний відділу кадрової роботи та діловодства сільської ради після

отримання звернення сільського голови або ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4.Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії.

5.Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови комісії. У разі відсутності секретаря на засіданні комісії, члени комісії можуть обрати секретаря комісії із свого складу. У протоколі засідання комісії вказують причину, що призвела до обрання секретаря на час проведення засідання комісії.

6.Проекти рішень комісії, що ухвалюються, або висновків і рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загального складу комісії.

7. Депутат сільської ради, член постійної комісії, зобов'язаний брати участь у її

засіданнях особисто. Якщо депутат не може прибути на засідання постійної комісії,він зобов'язаний повідомити про це голову комісії або заступника голови комісії(письмово, усно, за телефоном). Про систематичну відсутність членів комісії на засіданні без поважних причин та у разі, якщо тричі поспіль не відбулися заплановані засідання постійної комісії через відсутність окремих депутатів, секретар сільської ради повідомляє про це відповідний районний осередок політичної партії для вжиття відповідних заходів до депутата, відсутність якого вплинула на можливість проведення засідання комісії. На пленарному засіданні сільської ради заслуховується повідомлення депутата про підстави його відсутності у роботі постійної комісії.

8. Усі стадії роботи комісій є відкритими.

 

Глава 3. Слухання в постійній комісії

1 Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації,аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація

використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання,отримує потрібну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію,необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

 

Глава 4. Порядок денний засідання постійної комісії

1. Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи сільської ради, з урахуванням пропозицій членів комісії, наданих сільською радою, секретарем сільської ради доручень та інших питань, ініційованих комісією. Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії і надається секретарю сільської ради до відома.

2. Перед початком засідання комісії голова оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може обґрунтовано пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

Глава 5. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують проекти рішень,висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови комісії.

3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, сільським головою та виконавчими органами ради.

5. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.

7. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови комісії.

8. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється її членами особисто і відкрито.

9. За пропозицією, підтриманою не менше третини присутніх на засіданні членів постійної комісії, організовується проведення голосування, а до протоколу засідання комісії заносяться результати голосування.

10. Передача голосу для здійснення голосування не допускається; також не приймається за телефоном від депутатів, які не брали участь у засіданні.

11.Член постійної комісії, який бере участь у роботі комісії, не може утримуватися від голосування. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів «за» і «проти».

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами,підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії.  установлений ними строк.

13. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються відповідно до Закону України " Про доступ до публічної інформації ".

 

 

 

Глава 6. Протокол засідання постійної комісії

1. Кожне засідання постійних комісій протоколюються. Секретар постійної комісії складає протокол, який підписується головою комісії, а у разі його відсутності - заступником голови постійної комісії та секретарем комісії.

2.У протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

3.До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені проекти рішень, особливі думки депутатів - членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограму засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4.Протокол оформляють у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу,на підпис голові, заступнику голови та секретареві комісії.

5.Один примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

 

Глава 7 Спільне засідання постійних комісій

1.За дорученнями сільської ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2.Головує на такому засіданні голова комісії, що визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням комісій їхнім голосуванням.

3.Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні, для засідання комісії.

4.Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5.Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від

складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може

бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій або

особами, що їх замінюють.

6.У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є

протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку,

встановленому цим положенням.

7.Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія,голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8.Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Глава 8. Забезпечення роботи постійних комісій

1.Виконавчий орган сільської ради забезпечує комісію для проведення засідань

необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2.За заявкою голови комісії апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

3.У межах коштів, передбачених бюджетом на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

РОЗДІЛІІІ.

ПОВНОВАЖЕННЯ,ПРАВАТА

ФУНКЦІОНАЛЬНАСПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ

 КОМІСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Глава 1. Повноваження постійних комісій сільської ради

1.Постійні комісії сільської ради за дорученням сільської ради, сільського голови,секретаря сільської ради або за власною ініціативою відповідно до функціональної спрямованості:

2.Розробляють і вносять на розгляд сільської ради проекти відповідних рішень;

3.Попередньо розглядають і готують висновки, рекомендації до проектів рішень сільської ради, що внесені на розгляд ради;

4.Узагальнюють зауваження та пропозиції, що надійшли до проектів рішень сільської ради;

5.Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання,

затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань;

6.Проводять збір та аналіз інформації;

7.Вивчають громадську думку;

8.Розглядають звернення громадян, їх об’єднань, органів, підприємств, установ та організацій;

9.Розглядають та узгоджують плани підприємств, установ та організацій, реалізація яких може викликати негативні екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, готують висновки і вносять рекомендації до відповідних органів;

10.Попередньо розглядають за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм;

11.Проекти бюджету сільської ради та змін і доповнень до нього; звіти про виконання програм і бюджету;

12.Вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради,розробляють проекти рішень ради та готують

13.Висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

14.Попередньо розглядають звернення правоохоронних і контролюючих органів на рішення сільської ради;

15.Здійснюють контроль за виконанням доручень виборців;

16.Здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, рекомендацій, висновків постійних комісій;

17.Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді та її виконавчому комітету підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб; подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради або її виконавчого комітету;

18.Заслуховують звіти про роботу виконавчого органу сільської ради, його структурних підрозділів;

19.Попередньо розглядають проекти положень про структурні підрозділи виконавчого органу сільської ради;

20.Попередньо розглядають проекти положень і статутів комунальних підприємств,установ та організацій;

21.Розглядають спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій сільської ради;

22.Створюють робочі групи із залученням експертів, фахівців та інших осіб;

23.Співпрацюють з міжнародними та регіональними органами управління, Переяслав-Хмельницькою районною радою та її виконавчими органами, Переяслав-Хмельницькою районною державною адміністрацією, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян;

24.Періодично звітують перед сільською радою про свою роботу;

25.Здійснюють інші повноваження, визначені законодавством України, Регламентом сільської ради та цим Положенням.

 

Глава 2 Права постійних комісій сільської ради

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії сільської ради мають право:

1.Створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням на договірній основі в межах коштів, виділених на роботу комісії, представників громадськості, вчених і спеціалістів для вивчення питань, розробки проектів рішень ради, висновків з питань, що належать до компетенції відповідної комісії;

2.Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи у питаннях, які належать до їх відання, тав порядку, визначеному законом;

3. Проводити в комісії відкриті слухання з питань, що належать до компетенції

місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4. Запрошувати керівників виконавчих органів сільської ради, посадових осіб

структурних підрозділів виконавчого комітету, а також розміщених на території сільської ради підприємств, установ та організацій;

5.Вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів

сільської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

6.Вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів і співдоповідачів;

7.Мати право гарантованого слова від комісії під час розгляду будь-якого питання насесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат сільського бюджету;

8.Підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями інших рад , делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

9.Виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

10. Для запрошення на своє засідання посадових осіб постійна комісія не пізніш як затри робочих дні до дати засідання надсилає посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, яка його замінює. У запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

11.Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на

засідання. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин

запрошена посадова особа зобов’язана письмово попередити про це комісію,

вказавши причини відсутності та делегувати замість себе повноважну особу для

розгляду питання.

12.Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відома інформацію про причини відсутності та прийняти рішення провести засідання комісії за участі делегованої особи або перенести засідання комісії на інший день.

13.У разі якщо запрошена особа ухиляється від явки на засідання постійної комісії,комісія може порушити питання про відповідальність особи перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

 

Глава 3 Функціональна спрямованість постійних комісій сільської ради.

 

Постійна комісія з питань фінансів сільської ради планування, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності:

1.Попередньо розглядає проекти програми економічного і соціального розвитку та інших цільових програм, готує на розгляд сільської ради висновки та рекомендації з цих питань;

2.Попередньо розглядає проект бюджету сільської ради , внесення змін до нього, звіт про виконання бюджету;

3.Вивчає пропозиції та надає рекомендації щодо встановлення місцевих податків ізборів та розмірів їх у межах ставок, визначених законом;

4.Вивчає питання та надає рекомендації щодо утворення і результатів діяльності цільових фондів;

5.Вивчає пропозиції та пропонує сільської ради на розгляд питання щодо надання пільг по місцевих податках і зборах;

6.Вносить  пропозиції щодо залучення додаткових до доходів бюджету;

7.Здійснює контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку сільської ради та бюджету, надходженням і видатками цільових фондів, за виконанням рішень сільської ради, контроль за виконанням яких покладений на постійну комісію;

8.Розглядає питання щодо встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

9.Вивчає питання та надає рекомендації щодо залучення коштів на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної іна виробничої інфраструктури та заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

10. Вивчає пропозиції та надає рекомендації щодо об'єднання на договірних засадах відповідного місцевого бюджету коштів та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів спільного або для фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

11. Вживає заходів для розвитку інвестиційної діяльності на території сільської ради та здійснює контроль за ним;

12. Розглядає питання щодо створення умов для розвитку підприємництва на території сільської ради

13. Здійснює контроль за виконанням рішень сільської ради, що належать до компетенції постійної комісії;

14. Реалізує повноваження, покладені на сільську раду Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

15. Вивчає та надає висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 8 та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

16. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу

регуляторного впливу приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання чи органу особі, яка внесла цей проект;

17. Приймає рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта;

18. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта дає висновок щодо його перегляду;

19. Забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта;

20. Забезпечує оприлюднення проектів регуляторних актів;

21. Узагальнює та аналізує зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого регуляторного акта;

22. Готує і попередньо розглядає питання щодо звіту сільського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до компетенції постійних комісій сільської ради;

 

Постійна комісія з питань екології, земельних відносин, архітектури та будівництва:

1. Попередньо розглядає та вносить на розгляд ради питання про встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

2.Здійснює моніторинг дотримання Генерального плану забудови сіл сільської ради;

3.Координує на території сільської ради діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови;

4.Попередньо розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставок земельного податку та розміру орендної плати за користування земельними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

5.Попередньо розглядає та пропонує на розгляд ради питання щодо надання пільг по сплаті орендної плати;

6.Розглядає пропозиції від організацій, установ, підприємств з питань адміністративно-територіального устрою, регулювання земельних відносин;

7.Розглядає пропозиції та сприяє внесенню депутатами на розгляд ради розроблених ними проектів рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах іпорядку, визначених законодавством;

8.Вивчає питання та надає пропозиції щодо виконання дохідної частини бюджету за рахунок надходжень від продаж, оренди земельних ділянок та земельного податку;

9.Попередньо розглядає проекти програм щодо регулювання земельних відносин,раціонального використання ресурсів та організації здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, заслуховує інформацію про хід виконання цих програм;

10.Попередньо розглядає клопотання та заяви суб'єктів підприємницької діяльності ігромадян щодо відведення земельних ділянок під розміщення житлово-цивільних,виробничих та інших об'єктів та подає на погодження комісії з розгляду питань,пов'язаних погодженням з документації із землеустрою, матеріали щодо погодженнямісця розташування об'єкта, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок,визначених статтями 151, 186-1 Земельного кодексу України;

11.Попередньо розглядає і надає свої висновки щодо видачі сільською радою дозволу нарозробку проектів землеустрою і технічної документації із землеустрою щодо відведення

в користування (оренду, постійне користування) земельних ділянок;

12.Попередньо розглядає розроблені проектними організаціями проекти землеустрою та технічної документації із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна;

13.Попередньо розглядає та надає рекомендації сільській раді щодо розгляду актів прокурорського реагування на рішення сільської ради з питань містобудування,архітектури та регулювання земельних відносин;

14.Здійснює контроль за виконанням цільових галузевих програм та рішень сільської ради, що належать до компетенції постійної комісії;

15.Контролює та заслуховує звіт виконавчого комітету сільської ради щодо дотримання законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій;

16.Надає секретарю сільської ради свої висновки і рекомендації, а також протоколи засідань комісії для оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради відповідно до частини десятої статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

17.Попередньо розглядає проекти міських програм охорони довкілля, звіти про їх виконання, надає висновки і рекомендації на розгляд сільської ради;

18. Попередньо розглядає питання місцевих програм охорони довкілля;

19. Розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

20. Розглядає питання щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф;

21. Розглядає питання щодо визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

22. Вивчає та пропонує сільської ради на розгляд питання щодо організації і територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

23. Вивчає та пропонує сільської ради на розгляд питання щодо надання згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких, згідно з чинними нормативами включає відповідну територію.

24.Розглядає пропозиції виконавчих органів та сільської ради надає висновки щодо використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища у складі сільського бюджету.

25.Постійна комісія з питань екології, земельних відносин, архітектури та будівництва забезпечує проведення публічних слухань при розгляді питань про відведення земельних ділянок під забудову нерухомості технічного призначення (станцій автотехобслуговування, автозаправних станцій тощо).

 

Постійна комісія сільської ради з питань житлово-комунального господарства такомунальної власності.

1.Попередньо розглядає проект програми відчуження комунального майна територіальної громади та змін і доповнень до неї, звіт про її виконання;

2.Попередньо розглядає проект переліку об'єктів комунальної власності, які не

підлягають приватизації;

3.Попередньо вивчає проекти містобудівних програм, генеральних планів забудови сіл,іншої містобудівної документації, готує висновки та рекомендації з цих питань на розгляд сільської ради;

4.Розглядає питання щодо сприяння розширенню житлового будівництва, надання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла;

подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті;

5.Розглядає питання та надає пропозиції щодо організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

6.Розглядає пропозиції щодо виконання або делегування на конкурсній основі

генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

7.Попередньо розглядає та вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;

8.Попередньо розглядає та вносить пропозиції щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні,розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

9.Вивчає доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів комунальної власності та надає відповідні рекомендації сільській раді;

10.Вивчає питання щодо ефективності використання та управління об'єктами

комунальної власності, надає на розгляд сільської ради висновки та пропозиції з цих питань;

11.Вивчає питання та надає пропозиції щодо виконання сільського дохідної частини бюджету за рахунок надходжень від відчуження, оренди об'єктів комунальної власності;

12.Попередньо розглядає пропозиції щодо передачі в оренду, продовження строків оренди цілісних майнових комплексів та інших об'єктів комунальної власності;

13.Розглядає пропозиції щодо надання згоди на передачу об'єктів з державної у

комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь