Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

Про  затвердження Регламенту Циблівсmкої сільської ради.

 

 

 

 

ЦИБЛІВСЬКА                СІЛЬСЬКА              РАДА

 

Переяслав -   Хмельницького  району

Київської  області

 

Друга  позачергова    сесія   сьомого    скликання

                                                     

  РІШЕННЯ  № 16

        

від    14 серпня  2019 року                                                       село  Циблі      

                                               

                                      

 

Про  затвердження Регламенту Циблівської сільської ради.

 

 

Відповідно до .ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію   постійної комісії з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності і етики, сільська рада   в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Регламент  Циблівської  сільської ради (Додається).

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності і етики.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               О.М.Палагута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Циблівської сільської ради

від   14 серпня 2019 року

№ 16

 

РЕГЛАМЕНТ

Циблівської сільської ради VІІ скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Циблівської  сільської ради Переяслав-Хмельницького  району  Київської  області

1.1. Циблівська сільська  рада Переяслав-Хмельницького  району  Київської  області (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду сіл Циблі, Лецьки, Віненці,Пологи Чобітьки, Пологи Яненки, Хоцьки, Світанок та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Циблівської  сільської ради Переяслав-Хмельницького  району  Київської  області (далі – Регламент) визначає порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах

повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації інформації з пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті, на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до піврічного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі, особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням сільського голови), можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спецiальнi місця.

6.2. Головуючий на пленарному засiданнi Ради повідомляє депутатів Ради про осiб, які присутнi на пленарному засiданнi Ради за запрошеннями. Цим особам за рiшенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засiданнi Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: с. Циблі, вул. Шевченка,41. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутнім кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням сільського голови.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми за запрошенням сільського голови особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих Радою виконавчому комітету повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.3. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольнi комiсiї здiйснює контроль за виконанням своїх рішень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рiшень Ради організовує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну (профільну) постійну комiсiю Ради.

 

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету сільської ради

10.1. Виконавчий комітет сілської ради підзвітний та підконтрольний Раді у виконанні сільських програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільських цільових програм з інших питань, сільського бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

10.2. Пiсля заслуховування звiту сільського голови Рада проводить його обговорення. За пiдсумками обговорення Рада приймає вiдповiдне  рiшення.

 

РОЗДIЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

ГЛАВА 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії Ради

11.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною  виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії сільської ради відкриває голова  Циблівської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Циблівського  сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів сільської ради нового скликання та новообраного сільського голови, новообраний голова складає присягу посадової особи місцевого самоврядування та головує на пленарних засіданнях Ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії Ради

12.1. До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi питання:

12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів сільської ради та Циблівського  сільського голови і визнання їх повноважень;

12.1.2. про обрання секретаря Ради;

12.1.3. про утворення виконавчого комітету;

12.1.4. про утворення постійних комісій;

12.1.5. про затвердження персонального складу постійних комісій.

12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

12.3. До порядку денного першої сесії Ради можуть бути внесені інші питання, які є обов’язковими до розгляду.

 

Стаття 13. Форми роботи Ради

13.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

14.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 17 години з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

14.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

14.3. Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

14.4. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України.

 

Стаття 15. Порядок скликання сесії Ради

15.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

15.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

15.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

15.4. У разі немотивованої відмови сільського голови про скликання сесії сесію Ради скликає секретар Ради.

15.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

15.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.

15.7. У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п. 15.6 Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

15.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

15.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п. 15.4. Регламенту - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 15.7. Регламенту - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради - один з депутатів Ради.

15.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

15.11. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради.

15.12. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради.

15.13. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії Ради

16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії Ради вносяться сільським головою, заступником сільського голови, депутатами, постійними комісіями. Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 25 робочих днів  до відкриття сесії.

16.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.3. Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради .

16.4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається оформлена відповідно до вимог чинного законодавства у формі проекту рішення .

16.6. Документи, що подаються до Ради пізніше як за 25 робочих днів  до відкриття сесії включаються в проект порядку денного наступної сесії Ради, крім виняткових випадків, передбачених пунктом 16.9 цієї статті.

16.7. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

- проектів, розроблених депутатами – депутат, який розробляв проект відповідного рішення;

- проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.

16.8. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

16.9. У виняткових випадках, після видання розпорядження сільського про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до сільського бюджету;

- кадрові питання;

- питання внесені відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”;

- земельні питання.

 

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії Ради

17.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за згодою більшості депутатів від загального складу ради.

17.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

17.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

 

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

18.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується.

Постійні комісіі Ради, на які покладено такі функції, забезпечують підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 18. 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

19.1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває голова Ради або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання Ради доручається головою Ради (за відсутності голови Ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній цій статті.

19.3. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку пленарного засідання.

19.4. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні може уточнювати дату і час проведення наступного засідання ради. Питання, які не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

19.5. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після розгляду всіх питань порядку денного, які були включені до нього.

19.6. Сесія не може бути закрита, якщо рада не розглянула всіх питань порядку денного. У такому випадку у сесійному засіданні може оголошуватись перерва, у визначеному цим регламентом порядку. Депутати додатково повідомляються про час продовження пленарного засідання.

 

Стаття 20. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

20.1. На початку кожного пленарного засідання Ради проводиться реєстрація депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні.

20.2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

 

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

21.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

21.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

21.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

21.1.3. організовує розгляд питань;

21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

21.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

 

Стаття 22. Секретаріат пленарного засідання

22.1. Функції секретаріату сесійного засідання виконує виконавчий апарат сільської ради. Секретаріат організовує ведення протоколів, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу сільської ради під час роботи сесії.

22.2. Для підготовки і редагування рішень ради, в разі необхідності, сільською радою обирається редакційна комісія з числа депутатів ради.

 

Стаття 23. Лічильна комісія для організації проведення таємного голосування

23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування.

23.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради за пропозицією сільського голови шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

23.4.1. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.4.2. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) у органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

23.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.4.4. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

24.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву рішення, яке підлягає розгляду та про порядок розгляду питання.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об'єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 25. Порядок надання слова

25.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з місця.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції - зазначає і її назву.

25.5. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 26 цього Регламенту, здійснюється шляхом підняття руки та оголошення про запис до виступу.

25.6. Черговість виступів формується головуючим в порядку надходження заяв на виступ та оголошується головуючим.

 

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії Ради

26.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

26.2. Кожен  з депутатів має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

26.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження). Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

26.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

26.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 2 хвилин.

26.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

26.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 3 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

 

Стаття 27. Право депутата на виступ

27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів усіх депутатів.

27.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

27.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2. Кожна пропозиція депутата про внесення змін чи доповнень з обговорюваних питань та до проектів рішень повинна бути проголосована, якщо депутат наполягає на проведенні такого голосування.

28.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

28.4. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути додані до протоколу засідання, якщо вони подаються секретаріат Ради одразу ж після закінчення пленарного засідання Ради.

28.5. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 29. Загальні положення порядку голосування

29.1. Розгляд одного питання порядку денного до прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

29.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 

Стаття 30. Вимоги до процедури голосування

30.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

30.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

30.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради.

30.4. Для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

30.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

30.6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз'яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною Радою.

30.7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

30.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

30.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 31. Загальні вимоги до рішення Ради

31.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів Ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

31.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

31.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

31.4. Головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 32. Рішення Ради з процедурних питань

32.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

32.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

32.3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу Ради.

 

Стаття 33. Протокол сесії

33.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради.

33.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

33.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

33.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

33.2.3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

33.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

33.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

33.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою Ради, а у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

33.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

33.5. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

33.6. Депутати можуть забезпечуватися витягами з протоколу за їх особистими заявами до сільського голови.

33.7. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

 

Стаття 34. Відкрите поіменне голосування.

34.1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, передбачених пунктом 4, частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. При відкритому поіменному голосуванні підрахунок голосів здійснюється головуючим (Форма результатів поіменного голосування згідно додатку 1 до Регламенту).

34.2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”. На інформаційному стенді або офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

 

Стаття 35. Загальні положення про таємне голосування

35.1. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

35.2. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 23 Регламенту.

35.3. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

35.4. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття 36. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

36.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом.

36.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення).

36.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на виконавчий апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради.

36.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

36.5. Недійсними вважаються бюлетені:

36.5.1. невстановленого зразка;

36.5.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

36.5.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

36.5.4. в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;

36.5.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

36.6. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 37. Процедура таємного голосування

37.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради.

37.4. Голосування здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися в приміщенні, де проходить голосування.

 

Стаття 38. Підведення підсумків таємного голосування

38.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

38.2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

38.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

 

Стаття 39. Наслідки порушення порядку таємного голосування

39.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

39.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 40. Набрання чинності рішеннями Ради

40.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

40.2. Рішення Ради нормативно-правового характеру оприлюднюються на офіційному веб-сайті  сільської ради.

40.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті  сільської ради.

 

Стаття 41. Внесення змін до рішень Ради

41.1. За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

41.2. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

41.3. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

41.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 42. Скасування рішень Ради

42.1. За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

42.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 46.3 ст. 46 Регламенту.

42.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

42.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

42.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченого для рішення, яке скасовується.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 43. Дисципліна та етика на сесіях сільської ради

43.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

43.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

43.3. Під час пленарного засідання ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

43.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання, а також проголосувати  щодо залишення порушником зали засідань.

43.5.Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ

Глава1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ.

Стаття 44. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря сілської ради, заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

44.1. Повноваження сільського голови, секретаря,  заступника Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

44.2. Сільський голова, секретар, заступник Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 45. Сільський голова

45.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади  Циблівської  сільської ради.

45.2. Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

45.3. Строк повноважень сільського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

45.4. Сільський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на його засіданнях.

45.5. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,  займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

45.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

45.7. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання.

45.8. Повноваження сільського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

45.9. У разі звільнення з посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського голови здійснює секретар Ради.

45.10. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

45.11. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

45.12. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного сільського голови.

45.13. Сільський голова:

45.13.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

45.13.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;

45.13.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

45.13.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатур на посади секретаря  Ради та заступника голови сільської ради;

45.13.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

45.13.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

45.13.7. здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету;

45.13.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

45.13.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

45.13.10. призначає на посади за результатами конкурсу та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

45.13.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання, не рідше 1 раз  в рік;

45.13.12. вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

45.13.13. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

45.13.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого комітету;

45.13.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

45.13.16. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

45.13.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її органів;

45.13.18. укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

45.13.19. веде особистий прийом громадян;

45.13.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

45.13.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

45.13.22. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів;

45.13.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

45.14. Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

45.15. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

45.16. Сільський голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

45.17. Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

45.18. На вимогу не менше половини депутатів Ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 46. Секретар сільської ради

46.1. Секретар Ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою,  займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики,інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

46.2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільського голови.

46.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

46.3.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори сільського голови;

46.3.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану сільським головою;

46.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;

46.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради;

46.3.5. посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

46.4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить сільський голова.

46.5. Секретар Ради:

46.5.1. у випадку, передбаченому ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження сільського голови;

46.5.2. скликає сесії Ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;

46.5.3. веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ;

46.5.4. організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

46.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення Радою регуляторної діяльності;

46.5.6. за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

46.5.6. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

46.5.7. організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

46.5.8. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

46.5.9. вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов'язані з діяльністю Ради та її органів.

46.6. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

46.7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

Стаття 47. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради

47.1 Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради є посадовою особою Ради.

47.2. Заступник голови затверджується депутатами сільської ради на засіданні сесії за поданням сільського голови.

47.3 Повноваження заступника сільського голови починається з моменту прийняття радою рішення про затвердження його на посаду, а закінчується в день затвердження на посаду нового або у випадку дострокового припинення його повноважень.

47.3.1 За дорученням голови здійснює керівництво структурними підрозділами виконкому ради, вносить голові ради пропозиції щодо зміни структури виконавчих органів та штатної чисельності.

47.3.2 Бере участь у розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

47.3.3 Бере участь у розробці проекту місцевого бюджету, сприяє у його виконанні.

47.3.4 За дорученням голови представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства

47.3.5 Веде особистий прийом громадян

47.3.6 Координує роботу по взаємодії з засобами масової інформації та веденню сайту сільської ради

47.3.8 Виконує інші завдання, які покладає згідно із функціональними обов’язками.

47.3.9 За посадою є членом виконкому сільської ради,  бере участь у його засіданнях. Вносить на розгляд виконкому проекти рішень для їх прийняття.

47.3.10 Бере участь у роботі сесій сільської ради. Має право виступу по кожному питанню, яке обговорюється на сесії, може вносити пропозиції щодо змін та доповнень щодо рішень ради.

47.3.11 Співпрацює з постійними комісіями ради, бере участь у їх роботі. Інформує депутатів по питаннях, які покладені на його згідно функціональних обов’язків.

47.3.12 Інформує депутатів ради щодо роботи виконкому ради та їх структурних підрозділів.

47.3.13 Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування визначені Законодавством.

 

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 48. Загальні умови створення постійних комісій Ради

48.1. Склад постійних комісій Ради обирається з числа депутатів Ради на строк її повноважень згідно з рішенням Ради про утворення постійних комісій.

48.2. До складу постійних комісій Ради не можуть бути обрані сільський голова, секретар Ради.

48.3. Питання утворення, обрання і ліквідації постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради.

48.4. Засідання постійних комісій Ради протоколюються.

48.5. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій Ради зберігаються весь термін діяльності Ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій Ради забезпечують їх голови та секретарі.

48.6. Інші питання, пов'язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії Ради, рішеннями Ради.

 

Стаття 49. Склад постійних комісій Ради

49.1. Рада обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради, їх голів вносить голова Ради.

49.2. Депутат Ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових контрольних комісіях Ради.

49.3. Всі члени постійних комісій мають рівні права.

49.4. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій Ради вважається такою, що відбулася, після прийняття Радою відповідного рішення.

 

 

Стаття 50. Порядок обрання складу постійних комісій Ради

50.1. За пропозицією сільського голови склад постійних комісій Ради обирається за списком.

50.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення Ради.

50.3. Персональний склад постійних комісій Ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів Ради.

 

Глава 3. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 51. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

51.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

51.2. Про утворення тимчасової контрольної комісії Рада приймає рішення, де визначає:

51.2.1. назву тимчасової контрольної комісії;

51.2.2. завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

51.2.3. кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

51.2.4. термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

51.2.5. термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

51.2.6. за необхідності - заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

51.3. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

 

Стаття 52. Режим роботи тимчасової контрольної комісії Ради

52.1. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

52.2. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

 

 

Стаття 53. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

53.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради, Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

53.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

53.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

53.2.2. припинення повноважень Ради.

 

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

 

Стаття 54. Правові засади діяльності депутатів Ради

54.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов'язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

54.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

54.3. Повноваження депутата Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

54.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування.

54.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 55. Посвідчення депутата Ради

55.1. Депутату Ради після визнання його повноважень надається:

55.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане відповідною територіальною виборчою комісією;

 

Стаття 56. Форми роботи депутата Ради

56.1. Діяльність депутата в Раді включає:

56.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

56.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні

будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

56.1.3. виконання доручень Ради та її органів;

56.1.4. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

56.1.5. роботу з населенням села та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.

56.2. Депутат Ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

 

Стаття 57. Депутатські фракції та групи

57.1. Депутати Ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.

57.2. Депутатські фракції формуються депутатами Ради на основі єдності поглядів або партійного членства. Депутатські фракції формуються депутатами не менше як 3 депутатами Ради.

57.3. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

57.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

57.5. Депутатські групи формуються не менше як 3 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

57.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії.

57.7. Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за суміжністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

57.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

57.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

 

 

Стаття 58. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

58.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

58.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

58.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

58.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім'я сільського голови про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

58.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

 

Стаття 59. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп.

59.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

59.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово сільського голову. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 60. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп.

60.1. Сільський голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

60.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

 

 

 

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 61. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

61.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

61.2. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського голови, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території сільської ради.

61.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

61.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 62. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

62.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

62.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

62.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов'язковому включенню до порядку денного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

62.4. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім'я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

62.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

62.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

62.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

62.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

62.9. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата Ради.

 

Стаття 63. Відповідь на депутатський запит

63.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

63.2. Якщо депутатський запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

63.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на

пленарному засіданні Ради.

63.4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

63.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

63.6. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   О.М.Палагута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь