Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради

                                                                                                      Додаток 3

                                                                                                                                                        Затверджено  рішенням                                      

                                                                                                                                                        ІІ позачергової  сесії  VII скликання

                                                                                                                                                        Циблівської сільської ради

                                                                                                                                                        від  14.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської ради

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату  Циблівської сільської  ради  (далі - Порядок проведення конкурсу).

1.2.Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Циблівської сільської  ради  для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Циблівської сільської  ради, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови  (Додаток №1) від 12 січня 2018 року № 7  ( далі – конкурсна комісія).

 1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами(тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради .

 1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» наведені в додатку 1 до цього Порядку. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  затверджується сільським головою, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність,мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при наданні документів для участі в конкурсі.

 1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.  До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про місцеве самоврядування в Україні» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  - всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради  можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

 3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

 2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Іспит проводиться у приміщенні Циблівської сільської  ради, яке відповідає умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Циблівської  сільської  ради . Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

 3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин. 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'яти бальна система.

 П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»  та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) Циблівської сільської  ради

 Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно- правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у Додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря конкурсної комісії відповідно до вимог чинного законодавства.

 4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, які успішно склали іспит.                            

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.                                         

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії. 

        Секретар сільської ради                                                           А.Ф. Єфіменко

 

Додаток 1

                                                                                                                                                                до Порядку проведення іспиту

                                                                                                                                                         кандидатів на заміщення вакантних

                                                                                                                                                          посад  посадових осіб місцевого    

                                                                                                                                                          самоврядування

                                                                                                                                                          Циблівської сільської ради ОТГ  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Питання на перевірку знання по  Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

 

 

 

 

2. Питання на перевірку знання Закону України   «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

 

   3.Питання на перевірку знання  Закону України «Про запобігання корупції» 

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4.Питання на перевірку знання  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

9. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій (стаття 5-6)

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

11. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій (стаття 15).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії сільської ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74)

 

 

5. Перелік питань на перевірку знання законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних   повноважень   відповідного  відділу

 

5.1.Питання на перевірку знань бюджетного законодавства та бухгалтерського обліку для  відділу бухгалтерського обліку, фінансів та звітності

1. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

2. Стадії та учасники бюджетного періоду (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

4. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням (стаття 46 Бюджетного кодексу України).

5. Поняття кошторису бюджетної установи, його складові частини ( пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228).

6. Поняття плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду державного бюджету ( пункт 2 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228).

7. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (стаття 49 Бюджетного кодексу України).

8. Первинні облікові документи (стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

9. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

10. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

11. Перелік товарів, робіт, послуг, які можна закуповувати за бюджетні кошти за попередньою оплатою на строк не більше одного місяця ( підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117).

12. Строки виплати заробітної плати (стаття 115 Кодексу законів про працю України).

13. Захищені видатки бюджету (стаття 55 Бюджетного кодексу України).

14. Процедури закупівлі (стаття 12  Закону України «Про публічні закупівлі»).

15. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим (пункт 7 Положення про проведення інвентаризації активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879).

16. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

17. Складові оплати праці в органах виконавчої влади (стаття 33 Закону України «Про державну службу».

18. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності(стаття 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

19. Подання та оприлюднення фінансової звітності(стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

20. Інвентаризація активів і зобов’язань (стаття 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

 

 5.2. Питання на перевірку професійних знань щодо комп`ютерного  та програмного забезпечення.

 1. Що таке мережний пристрій комутатор і його функції?

2. За які функції відповідає НТТР, FTP, РОРЗ – протоколи ?

3. Забезпечення надійності збереження даних та відновлення належного функціонування системи і даних у разі збоїв та інших серйозних порушень у комп'ютерній системі.

4. Адміністрування комп'ютерних мереж та пов'язаних із ними компонентів, включаючи комп'ютерне апаратне забезпечення, системне та прикладне програмне забезпечення і всі можливі конфігурації системи. 

5. Планування, координація та здійснення заходів безпеки для захисту даних, програмного та апаратного забезпечення. 

6. Установка/інсталяція серверів/сервісів, модернізація існуючих

7. Який з методів шифрування бездротових мереж WEP чи WPA є більш надійним?

8. Скільки біт інформації містить в собі адреса IPv4?

9. Проведення закупівель нового апаратного і програмного забезпечення.

10. Організація резервного копіювання даних;

11.  Організація роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

12. Яка технологія застосовується для віртуалізації локальної комп’ютерної мережі?

13. Комп'ютерні технології обробки інформації.

14. Організація резервного копіювання даних.

15. Налаштування апаратного і програмного забезпечення для стабільної роботи.

 

5.3.  Питання на перевірку знання  трудового законодавства (юридичний відділ)

1Трудовий договір (стаття 21 КЗпП України).
2.  Строки трудового договору (стаття 23 КЗпП України). 
3. Випробування при прийнятті на роботу (стаття 26 КЗпП України).
4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці (стаття 32 КЗпП України).
5. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).
6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України).
7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 40 КЗпП України).
8. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку (стаття 47 КЗпП України).
9. Трудові книжки (стаття 48 КЗпП України).
10. Святкові і неробочі дні (стаття 73 КЗпП України).
11.Щорічні відпустки (стаття 74 КЗпП України). 
12.Перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП України). 
13.Заробітна плата (стаття 94 КЗпП України). 
14.Оплата праці працівників установ та організацій, які фінансуються з бюджету (стаття 98 КЗпП України).
15.Обов'язки працівників (стаття 139 КЗпП України).
16.Заохочення за успіхи в роботі. Порядок застосування заохочень. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки (статті 143, 145 КЗпП України).
17.Стягнення за порушення трудової дисципліни (стаття 147 КЗпП України). 18.Зняття дисциплінарного стягнення (стаття 151 КЗпП України). 
19. Пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти (стаття 215 КЗпП України). 
20. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (стаття 217 КЗпП України).

 5.4. Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  (спеціаліст-юрист).

 1. Трудовий договір та колективний договір.

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість.

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4. Підстави припинення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

6.  Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх застосування.

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах.

9. Термін розгляду звернень громадян.

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

11. Порядок пред’явлення претензії.

12. Порядок і строки розгляду претензії.

13. Зміст і форма позовної заяви.

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК).

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК).                                                 

 

 

 

5.5. Питання на перевірку знання законодавства «Про освіту» та «Про дошкільну освіту»(для керівника та спеціалістів відділу освіти Циблівської сільської ради ).

 

1.Що є метою освіти згідно Законів України «Про освіту» і «Про дошкільну освіту»?;

2.Яким чином закон забезпечує право громадян України на загальну середню освіту та дошкільну освіту?;

3.Державна політика в галузі освіти, зокрема  у сфері початкової загальної освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів;

4.Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти;

5.Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах. Навчальні заклади і церква;

6.Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті;

7.Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти;

8.Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;

9.Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти;

10.Дошкільний навчальний заклад та його повноваження. Типи дошкільних навчальних закладів;

11.Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю  навчальних закладів;

12.Умови створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Наукове і методичне забезпечення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

13.Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім  та дошкільним  навчальним закладом;

14.Соціальний захист дітей  у системі освіти, а зокрема дітей шкільного та дошкільного віку;

15.Медичне обслуговування дітей у загальноосвітньому та дошкільному навчальному закладі;

16.Організація харчування дітей у загальноосвітньому та дошкільному навчальному закладі;

17.Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені звання;

18.Учасники навчально-виховного процесу, їх права та зобов’язання;

19.Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти;

20.Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти;  

5.6. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних обов’язків спеціаліста з загальних питань та звернень громадян Керівник загального відділу (Закон України „Про звернення громадян“, Закон України „Про доступ до публічної інформації“, Закон України „Про інформацію“, постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади“)

1.Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України „Про звернення громадян“).

2.Розгляд заяв та скарг громадян (статті 15,16 ЗУ „Про звернення громадян“).

3.Права громадянина при розгляді заяви чи скарги (стаття 18 Закону України „Про звернення громадян“).

4. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях (стаття 10 Закону України „Про звернення громадян“).

5.Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян“).

6.Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (стаття 19 Закону України „Про звернення громадян“).

7.Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України „Про звернення громадян“).

8. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (стаття 24 Закону України „Про звернення громадян“)

9.Класифікатор звернень громадян (постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858).

10. Інформація про фізичну особу (стаття 11 Закону України „Про інформацію“).

11.Інформація з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України „Про інформацію“).

12.Електронна петиція та порядок її подання (стаття 231 Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про звернення громадян“ щодо електронного звернення та електронної петиції“)

13.Службові листи. Їх види та вимоги до їх складення. (пункти 123-128 розділу ІІ Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади).

14.Визначення публічної інформації (стаття 1 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

15.Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

 

Секретар сільської ради                                  А. Ф.Єфіменко

                                                          

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь