Циблівська громада

Київська область, Бориспільський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 06.08.2021 08:00
Кількість переглядів: 10364

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проєкта документа державного планування містобудівної документації

«Детальний план території щодо розміщення бази відпочинку на земельних ділянках для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів площею 3,000 га, які розташовані на території Циблівської сільської ради Переяслав-Хмельницького (Бориспільського) району Київської області, (за межами населеного пункту с. Циблі) за кадастровими номерами 3223388200:02:023:0003, 3223388200:02:023:0006 та 3223388200:02:023:0004»

 

 1. Інформація про замовника.

Замовник – Циблівська сільська рада Київської області;

поштова адреса: 08454, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41;

електронна адреса: tsyblysr@ukr.net.

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Детальний план території після його затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, відведення земельних ділянок для будівництва, благоустрій території, прокладку інженерних мереж тощо, котрий розробляється на виконання вимог статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також розробляється та затверджується з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Мета розроблення детального плану території полягає у визначенні планувальної організації, функціонального призначення, містобудівних умов і обмежень та параметрів забудови згідно зі статтею 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».            Цілі документа державного планування детального плану території:

  • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
  • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
  • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
  • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
  • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
  • належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проєктування  з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень, а також визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території.

Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного планування, а саме:

 • «Схема планування території Київської області» (проєкт) та Стратегічна екологічна оцінка схеми планування території Київської області;
 • Генеральний план з планом зонування території села Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області.
 • «Національна стратегія управління відходами до 2030 року» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р).
  • «Конвенція про біологічне різноманіття», що ратифікована законом України № 257/94-ВР від 29.11.94 р.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На подальших стадіях проєктування  (стадія «Робочий проект») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури ОВД.

 

 1. Виконання СЕО передбачає розгляд наступних імовірних наслідків реалізації проєкта детального плану території:

Виконання СЕО документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень детального плану території щодо розміщення бази відпочинку, як на окремі компоненти довкілля, так і на загальний баланс екосистем і, відповідно, на безпеку життєдіяльності та праці населення, а також його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодії цих факторів.

 1. наслідки реалізації проєктних рішень містобудівної документації для довкілля, у тому числі і для здоров’я населення:
 • лабільний стан якості атмосферного повітря, який залежить від емісії забруднюючих речовин джерелами забруднення;
 • утворення, відведення та очищення стічних вод;
 • утворення відходів різного класу шкідливості, їх належна екологічна утилізація;
 • акустичний вплив (шумове забруднення) при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

 

 

 1. імовірні наслідки для території з природоохоронним статусом:

-імовірні наслідки будуть деталізовані у Звіті про стратегічну екологічну оцінку, оскільки територія проєктування є частиною СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ «Kanivske Reservoir»; 

 1. імовірні транскордонні наслідки для компонентів навколишнього середовища та здоров’я населення:
 • транскордонні наслідки відсутні, що першочергово пов’язано із далекою дислокацією ділянки проєктування  від державних кордонів та відсутністю проєктування  потужних матеріальних об’єктів виробничого призначення.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

У процесі розробки стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкта документа державного планування детального плану території будуть розглянуті та деталізовані наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проєктування певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проєктними рішеннями містобудівної документації.

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації проєкта даної містобудівної документації з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та, головне, – забезпечення екологічної безпеки території проєктування та навколишніх земель.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що будуть використані під час проведення стратегічної екологічної оцінки.

Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкта детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.).

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Київській області, Екологічному паспорті Київської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління статистики в Київській області тощо;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкта детального плану з точки зору екологічної ситуації;
 • врахування пропозицій та зауважень уході розробки СЕО, що були надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;
 • проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території.

При цьому будуть використані такі методи:

 • історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку території проєктування та об’єктів і територій, що локалізовані у безпосередній близькості у хронологічній послідовності;
 • таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
 • метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків реалізації документа державного планування.

При визначенні сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі охорони здоров’я населення, що мають відношення до проєкта детального плану території, були розглянуті заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків, що представлені в Таблиці 7.1.

Таблиця 7.1.

Заходи запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків

Сфери охорони довкілля

Заходи, які передбачається запровадити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на стан довкілля, життя та здоров’я населення

Якість атмосферного повітря

-обов'язкове дотримання санітарних вимог щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря при проєктуванні, будівництві, реконструкції, розширення, технічного переозброєння чи перепрофілювання об'єктів;

 

-комплексне озеленення території проєктування із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень;

 

-забезпечити максимальне використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів з обґрунтуванням досяжності рішень, що приймаються;

 

-використання якісних паливно-мастильних матеріалів при експлуатації автомобільного транспорту тощо;

 

-запровадження моніторингу за автотранспортними засобами та здійснення постійного подальшого покращення їх технічного стану;

 

-підвищення енергоефективності технологічних об'єктів шляхом використання відновлюваних джерел енергії;

 

Стан водних ресурсів 

-відмова від використання синтетичних мийних засобів та заміна їх природними аналогами;

 

-організація екологічно безпечного водовідведення стоків дощових і талих вод системою зливової каналізації із використанням сучасних очисних споруд;

 

-вирішення проблеми збору госпфекальних стоків приміщень, недопущення ним нітратного та бактеріологічного забруднення земельних ресурсів, ґрунтів та водоносних горизонтів;

 

-зменшення обсягів утворення стоків господарсько-побутової каналізації шляхом раціонального водоспоживання (економія води, заборона використання питної води працівниками для промислових цілей);

 

- постійний моніторинг кількісного та якісного складу зворотних вод;

 

-вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою рідких і твердих відходів під час функціонування будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Стан земельних ресурсів, ґрунтів

 

-при виявленні в ґрунті хімічних речовин в кількості, що перевищує гранично допустимі рівні (ГДК, ОДК), а також при віднесенні ґрунту до категорії забрудненого за бактеріологічними, гельмінтологічними та ентомологічними показниками, забороняється використання таких земельних ділянок під забудову без попередніх заходів щодо оздоровлення ґрунту і ліквідації джерел забруднення;

 

-забороняється влаштування неорганізованих звалищ відходів;

 

-забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель, запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення із попутнім забезпеченням дотримання землевласниками та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів;

 

-запровадження моніторингу за об’єктами інженерної інфраструктури, їх герметичності та справності і т.д.;

 

-вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором, зберіганням, утилізацією, переробкою відходів для запобігання подальшої міграції полютантів (створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами –запровадження системи роздільного збирання відходів із подальшою їх переробкою чи відповідною утилізацією, запровадження системи компостування органічних відходів тощо;

 

-комплексне озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.

Санітарне очищення території проєктування, управління відходами

-для забезпечення виконання вимог ЗУ «Про відходи», Національної стратегії управління відходами до 2030 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р) передбачається організація роздільного збору ресурсоцінних компонентів відходів у відповідних маркованих ємкостях на майданчиках (майданчики для встановлення контейнерів роздільного збору відходів повинні бути огороджені та мати тверде покриття (асфальтове, бетонне); для зберігання та тимчасового збирання побутових відходів рекомендується використовувати контейнери об’ємом 1,1м3) з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні ліцензії на поводження з відходами та виробничі потужності після укладання відповідного договору на утилізацію чи захоронення.

Акустичний режим

 

-забезпечення дотримання нормативних рівнів шуму на стадіях проєктування , будівництва та експлуатації об’єктів;

 

-розміщення джерел акустичного забруднення на відстані від сельбищної території, обґрунтованими МОЗ України (ДСП 173-96, п.8.44) із встановленням та подальшим дотриманням санітарно-захисних зон;

 

-комплексне озеленення територій із подальшим дотриманням оздоровлення зелених насаджень.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» таким чином, враховуючи таку інформацію:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Циблівська сільська рада Київської області;

поштова адреса: 08454, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, буд. 41;

електронна адреса: tsyblysr@ukr.net.

 

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я надають свої пропозиції та зауваження щодо проектів документів державного планування місцевого рівня до заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви (відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Олександр ПАЛАГУТА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь